خدمات مشاوره طراحی مجدد مدل کسب و کار

چالش‌های محیطی، کسب و کارها را ناگزیر ساخته است تا پذیرای تغییرات مستمر در مدل کسب و کار خود باشند. در این راستا، بلوک‌های مدل کسب و کار که باید در هر صنعت به صورت اختصاصی تعریف و طراحی شوند، باید با رویکرد سیستمی مورد ارزیابی قرار گرفته و با مدیریت تغییر همراه شوند. کسب و کارها همیشه کنجکاو هستند که بدانند آیا مدل جدید کسب و کارشان موثر و کارا است؟ این موضوع را باید متخصصان مشخص نمایند. برای این دغدغه، مشاوره تخصصی برای مشتریان پیش‌بینی شده است که در زمینه‌های ذیل قابل ارائه است:

• مطالعه روی کیفیت مدل فعلی کسب و کار
• مطالعه روی لایه های در تعامل با مدل کسب و کار (لایه استراتژِیک و لایه عملیات)
• مشاوره در طراحی و پیاده‌سازی مدل جدید کسب و کار
• مشاوره برای هموارسازی فاز گذار از مدل فعلی کسب و کار به مدل جدید
• مشاوره اختصاصی به بانک‌ها در طراحی و پیاده‌سازی مدل کسب و کار جدید بر پایه الگوی بانکداری جامع

مدل‌های جدید کسب و کار، بانکداری جامع و رهنمودهای آن برای بانک‌ها

بسیاری از مدل‌های کسب و کار بانک‌های برتر دنیا، متمرکز بر بخش‌بندی مشتریان بر اساس ارزش مورد انتظار یا نیازهای آنها هستند. این رویکرد در فرایند طراحی بسیاری از مدل‌های کسب و کار استفاده شده است. در همین راستا، بانک‌ها به دنبال گروه‌بندی بهینه مشتریانی هستند که ارزش‌های مشابه یا نیازهای مشترک آنها را با هم پیوند می‌دهد.

بانکداری شرکتی در دنیا حاصل تفکیک کسب و کارهای بزرگ از سایر مشتریان است؛ که البته این موضوع به عنوان یک شاخص مقدماتی در فرایند گزینش مشتریان دیده می‌شود. متغیرهای دیگر نظیر پیچیدگی نیازهای مالی مشتری، سطح رضایت مشتری و پتانسیل‌های نهفته در رابطه بانک و مشتری هم در فرایند شناسایی، انتخاب و انتقال مشتریان به بانکداری شرکتی موثر هستند.
کسب سهم حداکثری از مشتری در هر بانک از طریق ارزیابی‌های کمّی و کیفی مختلف حاصل می‌شود و ارتباطات میان گروه‌های مشتریان هم حائز اهمیت است. برای مثال، در حالیکه یک کسب و کار بزرگ در بانکداری شرکتی خدمات دریافت می‌کند؛ مدیران ارشد آن ممکن است مشتری بالقوه بانکداری اختصاصی باشند. شرکت‌های زیرمجموعه آن مشتری بانکداری کسب و کار و حتی پرسنل آن مشتری بانکداری خرد باشند.

مشاوره طراحی بانکداری شرکتی و بانکداری کسب و کارهای کوچک و متوسط

بانک‌هایی که رهنمودهای الگوی بانکداری جامع را آموخته‌اند همواره توجه ویژه‌ای به بانکداری شرکتی و بانکداری کسب و کارهای کوچک و متوسط داشته‌اند. توجه آنها به بانکداری شرکتی ناشی از آثار آن بر سودآوری، مدیریت ریسک بهبود یافته و تاثیرپذیری کمتر این بخش از بازار از تامین کنندگان خدمات مالی غیربانکی نظیر فین‌تک‌هاست. همچنین بانکداری شرکتی بر قابلیت برنامه‌ریزی در بانک‌ها و مدیریت عملکرد تاثیر مثبت دارد. همچنین رابطه میان بانک و مشتری را تحکیم می‌نماید. علاوه بر این، رضایت مشتریان از خدمات بانکداری شرکتی برخی از بانک‌ها منجر به ایجاد فشار از سوی آنها به سایر بانک‌ها شده است. بدیهی است که اگر فشار مطالبه مشتریان به سرعت با پاسخ از سوی بانک‌ها همراه نشود می‌تواند آثاری نظیر کاهش سهم از بازار، کاهش سهم از مشتری و افزایش ریسک داشته باشد. از سوی دیگر، بانکداری کسب و کارهای کوچک و متوسط در سنوات مورد استقبال بسیاری از بانک‌ها قرار گرفته است. زیرا این بخش از بازار در حال تجربه روند رشد قابل توجهی در دنیا است. مشاوره تیم تخصصی آیریس ویرا ویژن در این زمینه مشتمل بر ارزیابی اولیه، طراحی، اجرای آزمایشی، پیاده‌سازی و توسعه است.